Pentru radierea PFA la ONRC, exista un ghid pe site-ul acestei institutii, in care sunt prezentate in detaliu toate documentele necesare inregistrarii radierii PFA-urilor din Registrul Comertului.
Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a radierii persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale (Ghid ONRC)
Cererea de inregistrare – formular, bifata la pct. 4 – radiere, cu indicarea motivului radierii;
NOTA: Art. 21, art. 27 si art. 33 din OUG nr. 44/2008: Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.
Art. 120 din Legea nr. 265/2022:

(1) Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara judecatoriei, in cazul profesionistilor persoane fizice, si tribunalului/tribunalului specializat, in cazul profesionistilor persoane juridice, radierea inregistrarii generatoare de prejudicii si, dupa caz, repunerea in situatia anterioara, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia.

(2) Cererea se depune la oficiul registrului comertului in care este inregistrat profesionistul si despre aceasta se face mentiune in registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza cererea judecatoriei, tribunalului/tribunalului specializat in a carui raza teritoriala se afla sediul profesionistului, iar in cazul sucursalei infiintate in alt judet, la cererea persoanei juridice prejudiciate, la tribunalul/tribunalul specializat din judetul in care isi are sediul sucursala.

(3) Instanta se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a profesionistului.

(4) Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu apel, iar termenul de apel curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.

(5) Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca definitiva in Buletin. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca ramasa definitiva.

Documentul care atesta motivul radierii;

In cazul radierii intreprinderii familiale, se va atasa actul aditional la acordul de constituire, din care sa rezulte ca mai mult de jumatate dintre membrii intreprinderii cer incetarea acesteia, ori documentele din care sa rezulte ca mai mult de jumatate dintre membrii intreprinderii se retrag din intreprindere.
In cazul decesului persoanei fizice autorizate sau al intreprinzatorului titular al intreprinderii individuale ori a mai mult de jumatate din membrii intreprinderii familiale, se va/vor atasa certificatul/certificatele de deces in copie certificata de parte.
Hotararea judecatoreasca privind radierea formei de organizare.
Daca este cazul, dovada privind imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original) – detalii;
Nota: Solicitantii inregistrarii si, dupa caz, reprezentantii legali/imputernicitii acestora raspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse in cererile de inregistrare si in documentele depuse de acestia in sustinere.
Conform dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, inregistrarea in registrul comertului se face in baza incheierii registratorului prin care se solutioneaza cererile de inregistrare, care poate/pot dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate. Incheierea registratorului este executorie, daca legea nu prevede altfel.
Cererea de inregistrare in registrul comertului se solutioneaza de catre registrator, pe baza de inscrisuri, in termen de o zi lucratoare de la inregistrarea cererii, iar la solicitarea partii sau a reprezentantului acesteia se organizeaza audienta publica (Procedura in fata registratorului).
Lipsa unui element obligatoriu al cererii de inregistrare sau a unuia dintre inscrisurile obligatorii in sustinerea acestora atrage respingerea cererii de inregistrare inregistrare (Art. 77 din Legea nr. 265/2022).
Incheierea registratorului privind radierea unei PFA/II/IF se publica in Buletinul Electronic al Registrului Comertului (BERC) si poate fi vizualizata, gratuit, prin accesarea portalului de servicii online al ONRC.
Impotriva incheierii registratorului solicitantul poate face plangere – detalii.
Prin intermediul compartimentelor de asistenta din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se acorda, la cerere, servicii de asistenta – detalii.
Formularele de cereri si declaratiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a institutiei, la adresa onrc.ro, sectiunea „Informatii de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica „Formulare offline RC/RBR” si se distribuie gratuit la sediul fiecarui ORCT.
Cererea de inregistrare, semnata olograf sau cu semnatura electronica calificata insotita de documentele necesare inregistrarii, se depune la ghiseu sau prin transmitere prin servicii de posta/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala este situat sediul profesional al acestora, personal sau prin imputernicit.
Cererea transmisa in forma electronica, prin portalul de servicii online sau prin posta electronica, se semneaza cu semnatura electronica calificata – detalii.
In cazul in care inscrisurile care se depun in sustinerea cererilor de inregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt intocmite de catre notari publici sau avocati, acestia pot transmite oficiilor registrului comertului prin mijloace electronice, la solicitarea profesionistului, cererile de inregistrare si inscrisurile care le insotesc, cu semnatura electronica calificata, acestia atestand identitatea solicitantului inregistrarii.
La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare inregistrarii se depun, potrivit legii, in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, sau, dupa caz, in copie certificata de parte prin semnatura electronica calificata.
Declaratiile pe propria raspundere care se depun, potrivit legii, in sustinerea cererii de inregistrare pot avea forma de inscris sub semnatura privata si pot fi depuse la oficiul registrului comertului sau transmise prin servicii de posta, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica calificata.
Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de catre persoana fizica in calitate de titular al PFA/II/IF.
Documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare se redacteaza in limba romana. Solicitantii inregistrarii sau persoanele inregistrate in registrul comertului pot depune documentele in sustinerea cererilor de inregistrare redactate in una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ai caror cetateni sunt, insotite de traduceri in limba romana, realizate de un traducator autorizat – detalii.
In situatia transmiterii documentelor prin posta, se va atasa actul de identitate a solicitantului, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul.

Eliberare acte
Potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, la incetarea calitatii de subiect de drept fiscal, persoanele sau entitatile inregistrate fiscal prin declaratie de inregistrare fiscala potrivit art. 81 si 82 trebuie sa solicite radierea inregistrarii fiscale, prin depunerea unei declaratii de radiere. Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la incetarea calitatii de subiect de drept fiscal si trebuie insotita de certificatul de inregistrare fiscala in vederea anularii acestuia.
Avand in vedere cele de mai sus, in termen de 30 de zile de la radiere, exista obligatia depunerii formularului 700 (declaratie initiala 070-       Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere) la organul fiscal competent, insotit de certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii.

Sursa: https://contabilul.manager.ro/a/28539/radiere-pfa-acte-necesare-si-procedura-de-urmat.html

Distribuie aceasta pagina

Galerie foto