Implementarea prevederilor legale privind prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii pe criteriul de sex la locul de muncă reprezintă o etapă crucială pentru angajatori în asigurarea unui mediu de lucru sigur și respectuos. Până la data de 17 aprilie 2024, conform Hotărârii Guvernului 970/2023, instituțiile și autoritățile publice, precum și companiile private, au obligația de a implementa un ghid intern în acest sens.
Pentru elaborarea unui astfel de ghid este important să înțelegem că un principiu fundamental al metodologiei recent adoptate este promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în cadrul organizațiilor. Aceasta implică nu doar eliminarea discriminării directe, ci și crearea unui mediu în care toți angajații au acces la oportunități egale de avansare în carieră și dezvoltare profesională. Companiile sunt îndemnate să își evalueze politicile de recrutare, promovare și remunerare pentru a asigura că acestea sunt echitabile și nediscriminatorii.

Un alt aspect important este prevenirea și gestionarea situațiilor de hărțuire pe criteriul de sex și hărțuire morală la locul de muncă. Companiile trebuie să adopte politici clare împotriva hărțuirii și să ofere resurse și mecanisme pentru raportarea și soluționarea acestor situații. Acest lucru include analiza și soluționarea eficientă a plângerilor, stabilirea clară a responsabilităților, instruirea periodică a angajaților și promovarea unui mediu de muncă sigur și incluziv.

Prin urmare, pentru a asigura implementarea corectă a metodologiei, angajatorii trebuie să respecte anumite principii specifice. Acestea includ respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, promovarea egalității de șanse și tratament, colaborarea cu alte entități specializate și colectarea și analizarea datelor privind egalitatea de gen în cadrul organizației.

Pentru a sprijini companiile în aplicarea acestei metodologii, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse oferă îndrumare și coordonare metodologică. De asemenea, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale exercită controlul asupra aplicării dispozițiilor metodologiei și transmite cazurile de nerespectare a acestora către autoritățile competente.

Câteva recomandări de bune practici pentru companii

Ce să facă:

1. Elaborarea și comunicarea unei politici antihărțuire: Companiile ar trebui să dezvolte și să implementeze o politică clară împotriva hărțuirii la locul de muncă și să o comunice tuturor angajaților. Această politică ar trebui să definească hărțuirea, să prevadă proceduri de raportare a incidentelor, să asigure confidențialitatea și protecția angajaților care raportează și să stabilească sancțiuni pentru cei care încalcă politica de prevenire a hărțuirii.

2. Instruirea angajaților și a managerilor: Furnizarea de instruiri periodice pentru toți angajații și managerii cu privire la ce reprezintă hărțuirea, cum să recunoască și să gestioneze situațiile de hărțuire și care sunt procedurile de raportare și investigare a plângerilor.

3. Implementarea unui sistem de raportare sigur și confidențial: Companiile ar trebui să pună la dispoziția angajaților un sistem de raportare sigur și confidențial pentru a semnala incidentele de hărțuire. Angajații ar trebui să aibă încredere că plângerile lor vor fi tratate cu seriozitate și confidențialitate și că nu vor suferi represalii pentru raportarea incidentelor.

4. Investigarea promptă și imparțială a plângerilor: Companiile ar trebui să trateze toate plângerile de hărțuire cu seriozitate și să inițieze investigații prompte și imparțiale pentru a stabili faptele și pentru a lua măsurile corespunzătoare în conformitate cu politica internă și legislația aplicabilă.

5. Asistență din partea specialiștilor: Recomandăm companiilor să solicite asistență din partea specialiștilor în dreptul muncii și SSM pentru a asigura că politicile și procedurile lor sunt conforme cu legislația în vigoare și pentru a oferi îndrumare în cazul investigațiilor privind hărțuirea la locul de muncă.

6. Monitorizarea și revizuirea constantă a politicilor și procedurilor: Companiile ar trebui să monitorizeze în mod constant eficacitatea politicilor lor de prevenire a hărțuirii și să le revizuiască și să le actualizeze în mod regulat pentru a ține pasul cu schimbările legislative sau de mediu și pentru a asigura un mediu de muncă sigur și respectuos pentru toți angajații.

Ce să nu facă:

ignorarea plângerilor de hărțuire;
represalii împotriva celor care raportează;
tratarea superficială sau minimalizarea plângerilor;
tolerarea unui mediu de muncă în care hărțuirea este obișnuită sau ignorată;
neimplicarea managementului în aplicarea politicii antihărțuire.

Cum poate ajuta o firmă specializată în SSM

O firmă specializată în SSM poate juca un rol important în sprijinirea companiilor în respectarea legislației și în asigurarea unui mediu de muncă sigur, sănătos și lipsit de hărțuire, acționând în mai multe moduri:

1. Identificarea și evaluarea factorilor de risc psihosociali pentru a identifica potențialele riscuri de hărțuire și pentru a oferi consultanță în vederea implementării măsurilor de prevenire și combatere a acestora. Aceste riscuri sunt cuprinse obligatoriu în rubrica „mediul de muncă”, unde probabilitatea să existe diferă de la un angajator la altul, dar cu siguranță este o greșeală să nu fie evaluate, chiar dacă incidența este minimală.

2. Elaborarea de proceduri interne clare și eficiente pentru raportarea, gestionarea și soluționarea cazurilor de hărțuire la locul de muncă, în conformitate cu prevederile legale și metodologia specifică.

3. Instruirea și formarea: Specialiștii în SSM pot organiza sesiuni de instruire și formare pentru angajați și manageri cu privire la identificarea, prevenirea și gestionarea hărțuirii morale și a hărțuirii pe criteriul de sex. Aceste training-uri pot include informații despre drepturile și responsabilitățile angajaților în acest domeniu, studii de caz sau exemple concrete pentru a înțelege și a recunoaște o situație de hărțuire la locul de muncă.

4. Asistență în implementarea măsurilor concrete pentru combaterea hărțuirii, inclusiv organizarea condițiilor de muncă, asigurarea securității și sănătății angajaților și promovarea unui mediu de lucru respectuos și egalitar.

5. Monitorizarea și raportarea: Odată implementate măsurile, firma de SSM poate monitoriza și evalua periodic eficacitatea acestora și poate raporta companiei orice aspecte care necesită ajustare sau îmbunătățire.

Importanța chestionarelor de evaluare psihosocială

Elaborarea și aplicarea chestionarelor de evaluare psihosocială înainte și după desfășurarea oricăror activități de training sau teambuilding în cadrul companiilor sunt esențiale în contextul unor evaluări obiective. Acest tip de chestionare ajută la scalarea stării de spirit în companie și la măsurarea impactului, prin furnizarea unor date obiective referitoare la nivelul de satisfacție, angajament, stres și bunăstare a angajaților înainte și după participarea la aceste activități.

De asemenea, acestea pot identifica mai bine nevoile și preocupările angajaților, informații ce pot ghida planificarea și personalizarea activităților pentru a răspunde mai bine nevoilor specifice ale echipei. În plus, comparând rezultatele chestionarelor înainte și după desfășurarea activităților, companiile pot evalua eficacitatea acestora în îmbunătățirea satisfacției angajaților, lucru care poate ajuta la identificarea celor mai eficiente strategii și la ajustarea ulterioară a programelor viitoare.

Și, nu în ultimul rând, chestionarele sunt utile pentru a monitoriza în mod regulat progresul angajaților în ceea ce privește starea lor psihosocială și bunăstarea generală. Aceasta pot permite intervenții prompte și ajustări în cazul în care sunt identificate probleme sau tendințe negative.

Chestionarele de evaluare psihosocială, așadar, pot juca un rol important în aplicarea legii privind hărțuirea la locul de muncă prin identificarea problemelor, monitorizarea climatului organizațional, evaluarea eficacității politicilor și procedurilor, crearea unui mediu de lucru sigur și incluziv și monitorizarea progresului.

Cum poate ajuta un expert în SSM în aplicarea legii privind hărțuirea la locul de muncă

Înainte de implementarea chestionarelor, este important ca specialiștii în SSM să identifice nevoile specifice ale organizației în ceea ce privește prevenirea hărțuirii la locul de muncă. Aceasta poate implica evaluarea istoricului organizațional, analiza incidentelor anterioare de hărțuire și consultarea cu angajații și conducerea companiei pentru a înțelege mai bine contextul și factorii care pot influența riscul de hărțuire.

Pe baza nevoilor identificate, specialiștii în SSM pot selecta sau dezvolta chestionarele potrivite pentru evaluarea climatului organizațional și a experiențelor angajaților legate de hărțuire. Aceste chestionare ar trebui să fie valide, fiabile și să abordeze aspecte relevante precum conștientizarea politicilor și procedurilor, percepțiile angajaților despre climatul organizațional și experiențele lor personale cu hărțuirea.

Pentru a obține un feedback sincer și deschis din partea angajaților, este crucial să se asigure confidențialitatea și anonimatul în completarea chestionarelor. Angajații ar trebui să se simtă confortabil să împărtășească experiențele lor fără teama de represalii sau consecințe negative.

Specialiștii în SSM sunt responsabili, ulterior, pentru analiza și interpretarea rezultatelor obținute din chestionarele de evaluare psihosocială. Aceștia ar trebui să identifice tendințe, probleme și riscuri potențiale și să ofere recomandări specifice pentru îmbunătățirea climatului organizațional și prevenirea hărțuirii la locul de muncă.

Pe baza rezultatelor obținute, specialiștii în SSM vor elabora și implementa planuri de acțiune specifice pentru abordarea problemelor identificate și îmbunătățirea mediului de lucru. Aceste planuri ar trebui să includă măsuri concrete, obiective clare și resurse necesare pentru implementare.

Combaterea hărțuirii la locul de muncă reprezintă nu doar o obligație legală pentru companii, ci și o necesitate morală și socială

Expertiza specialiștilor în sănătatea și securitatea în muncă este crucială în această luptă împotriva hărțuirii, deoarece aceștia pot oferi nu doar cunoștințe tehnice și practice, ci și o îndrumare strategică pentru implementarea eficientă a politicilor și procedurilor antihărțuire.

Pe lângă conformarea cu cerințele legale, cum ar fi introducerea dispozițiilor legale în regulamentele interne și aplicarea metodelor și procedurilor pentru prevenirea și gestionarea cazurilor de hărțuire, specialiștii SSM pot organiza sesiuni de formare și conștientizare pentru angajați, ajutându-i să recunoască și să gestioneze corespunzător situațiile de hărțuire la locul de muncă.

Într-o societate în care egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați este tot mai apreciată și promovată, respectarea drepturilor omului și a principiilor de nediscriminare este esențială pentru un mediu de muncă sănătos și productiv. Prin urmare, implicarea experților în SSM nu este doar un avantaj, ci o necesitate pentru companiile care își doresc să creeze un mediu de lucru sigur, inclusiv și respectuos pentru toți angajații.

Eforturile susținute și angajamentul ferm al companiilor în colaborare cu experții în SSM, așadar, reprezintă o parte integrantă a unei abordări comprehensive pentru eliminarea hărțuirii la locul de muncă și promovarea unui mediu de lucru sănătos și egalitar.

Sursa: https://www.avocatnet.ro/articol_66782/Prevenirea-%C8%99i-combaterea-h%C4%83r%C8%9Buirii-morale-%C8%99i-a-h%C4%83r%C8%9Buirii-pe-criteriul-de-sex-la-locul-de-munc%C4%83-din-perspectiva-SSM-Ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tie-angajatorii.html

Distribuie aceasta pagina